Polityka Prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOTOTARAS SP. Z O.O. UL. WIELKI RÓW 40B/210 87-100 TORUŃ
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych związanych z realizowanym zamówieniem lub w celach księgowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.

Polityka prywatności

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest NOTOTARAS SP. Z O.O. UL. WIELKI RÓW 40B/210 87-100 TORUŃ
Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach informacyjnych związanych z realizowanym zamówieniem lub w celach księgowych. Dane mogą być udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Przysługuje Pani/Panu prawo do dostępu do treści swoich danych i ich poprawienia. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do wystawienia faktury.

Poniższa Polityka Prywatności określa zasady zapisywania i uzyskiwania dostępu do  danych na Urządzeniach Użytkowników korzystających z Serwisu do celów  świadczenia usług drogą elektroniczną przez Administratora oraz zasady gromadzenia i  przetwarzania danych osobowych Użytkowników, które zostały podane przez nich  osobiście i dobrowolnie za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Serwisie. 

Poniższa Polityka Prywatności jest integralną częścią Regulaminu Serwisu, który określa  zasady, prawa i obowiązki Użytkowników korzystających z Serwisu.

§1 Definicje

 • Serwis – serwis internetowy „noto-taras” działający pod adresem www.noto taras.pl 
 • Serwis zewnętrzny – serwisy internetowe partnerów, usługodawców lub  usługobiorców współpracujących z Administratorem 
 • Administrator Serwisu / Danych – Administratorem Serwisu oraz  Administratorem Danych (dalej Administrator) jest firma „NOTOTARAS SP. Z  O.O.”, prowadząca działalność pod adresem: ul. Wielki Rów 40b/210, o nadanym  numerze identyfikacji podatkowej (NIP): 8792721238, o nadanym numerze KRS:  0000837251, świadcząca usługi drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu 
 • Użytkownik – osoba fizyczna, dla której Administrator świadczy usługi drogą  elektroniczną za pośrednictwem Serwisu. 
 • Urządzenie – elektroniczne urządzenie wraz z oprogramowaniem, za  pośrednictwem którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu 
 • Cookies (ciasteczka) – dane tekstowe gromadzone w formie plików  zamieszczanych na Urządzeniu Użytkownika 
 • RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich  danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie  danych) 
 • Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do  zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub  pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak  imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy  lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną,  genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby  fizycznej 
 • Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych  osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub  niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie,  porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie,  przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie,  rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub  łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • Ograniczenie przetwarzania – oznacza oznaczenie przechowywanych danych  osobowych w celu ograniczenia ich przyszłego przetwarzania 
 • Profilowanie – oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania  danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny  niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub  prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji  ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności,  zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się 
 • Zgoda – zgoda osoby, której dane dotyczą oznacza dobrowolne, konkretne,  świadome i jednoznaczne okazanie woli, którym osoba, której dane dotyczą, w  formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, przyzwala na  przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych 
 • Naruszenie ochrony danych osobowych – oznacza naruszenie bezpieczeństwa  prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia,  zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do  danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób  przetwarzanych 
 • Pseudonimizacja – oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by  nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia  dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są  przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi  uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do  zidentyfikowania osobie fizycznej 

Anonimizacja – Anonimizacja danych to nieodwracalny proces operacji na danych,  który niszczy / nadpisuje „dane osobowe” uniemożliwiając identyfikację, lub  powiązanie danego rekordu z konkretnym użytkownikiem lub osobą fizyczną.

§2 Inspektor Ochrony Danych

Na podstawie Art. 37 RODO, Administrator nie powołał Inspektora Ochrony Danych.
W sprawach dotyczących przetwarzania danych, w tym danych osobowych, należy kontaktować się bezpośrednio z Administratorem.

§3 Rodzaje Plików Cookies

 • Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia  Użytkownika przez system teleinformatyczny Serwisu 
 • Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia  Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych. Skrypty  Serwisów zewnętrznych, które mogą umieszczać pliki Cookies na Urządzeniach  Użytkownika zostały świadomie umieszczone w Serwisie poprzez skrypty i usługi  udostępnione i zainstalowane w Serwisie 
 • Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika  przez Serwis podczas jednej sesji danego Urządzenia. Po zakończeniu sesji pliki  są usuwane z Urządzenia Użytkownika. 
 • Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z Urządzenia Użytkownika  przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia. Pliki nie są usuwane  automatycznie po zakończeniu sesji Urządzenia chyba że konfiguracja Urządzenia 

§4 Bezpieczeństwo składowania danych

 • Mechanizmy składowania i odczytu plików Cookie – Mechanizmy składowania,  odczytu i wymiany danych pomiędzy Plikami Cookies zapisywanymi na Urządzeniu  Użytkownika a Serwisem są realizowane poprzez wbudowane mechanizmy  przeglądarek internetowych i nie pozwalają na pobieranie innych danych z  Urządzenia Użytkownika lub danych innych witryn internetowych, które odwiedzał  Użytkownik, w tym danych osobowych ani informacji poufnych. Przeniesienie na  Urządzenie Użytkownika wirusów, koni trojańskich oraz innych robaków jest także  praktycznie niemożliwe. 

  • Cookie wewnętrzne – zastosowane przez Administratora pliki Cookie są  bezpieczne dla Urządzeń Użytkowników i nie zawierają skryptów, treści lub  informacji mogących zagrażać bezpieczeństwu danych osobowych lub  bezpieczeństwu Urządzenia z którego korzysta Użytkownik. 
  • Cookie zewnętrzne – Administrator dokonuje wszelkich możliwych działań w celu  weryfikacji i doboru partnerów serwisu w kontekście bezpieczeństwa  Użytkowników. Administrator do współpracy dobiera znanych, dużych partnerów o  globalnym zaufaniu społecznym. Nie posiada on jednak pełnej kontroli nad  zawartością plików Cookie pochodzących od zewnętrznych partnerów. Za  bezpieczeństwo plików Cookie, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie  przez zainstalowane w serwisie Skrypty, pochodzących z Serwisów zewnętrznych,  Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo. Lista  partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności. 
  • Kontrola plików Cookie 

  o Użytkownik może w dowolnym momencie, samodzielnie zmienić ustawienia  dotyczące zapisywania, usuwania oraz dostępu do danych zapisanych  plików Cookies przez każdą witrynę internetową 

  o Informacje o sposobie wyłączenia plików Cookie w najpopularniejszych  przeglądarkach komputerowych dostępne są na stronie: jak wyłączyć  cookie lub u jednego ze wskazanych dostawców: 

  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Chrome 

  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Opera 

  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce FireFox 

  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Edge 

  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Safari 

  Zarządzanie plikami cookies w przeglądarce Internet Explorer 11 o Użytkownik może w dowolnym momencie usunąć wszelkie zapisane do tej  pory pliki Cookie korzystając z narzędzi Urządzenia Użytkownika, za  pośrednictwem którego Użytkownik korzysta z usług Serwisu. 

  • Zagrożenia po stronie Użytkownika – Administrator stosuje wszelkie możliwe  środki techniczne w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych umieszczanych w  plikach Cookie. Należy jednak zwrócić uwagę, że zapewnienie bezpieczeństwa  tych danych zależy od obu stron w tym działalności Użytkownika. Administrator nie  bierze odpowiedzialności za przechwycenie tych danych, podszycie się pod sesję  Użytkownika lub ich usunięcie, na skutek świadomej lub nieświadomej działalność  Użytkownika, wirusów, koni trojańskich i innego oprogramowania szpiegującego,  którymi może jest lub było zainfekowane Urządzenie Użytkownika. Użytkownicy w 

  celu zabezpieczenia się przed tymi zagrożeniami powinni stosować się do zasad  zwiększających ich cyberbezpieczeństwo. 

  Przechowywanie danych osobowych – Administrator zapewnia, że dokonuje  wszelkich starań, by przetwarzane dane osobowe wprowadzone dobrowolnie przez  Użytkowników były bezpieczne, dostęp do nich był ograniczony i realizowany  zgodnie z ich przeznaczeniem i celami przetwarzania. Administrator zapewnia  także, że dokonuje wszelkich starań w celu zabezpieczenia posiadanych danych  przed ich utratą, poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń fizycznych jak i  organizacyjnych.

§5 Cele do których wykorzystywane są pliki Cookie

 • Usprawnienie i ułatwienie dostępu do Serwisu 
 • Personalizacja Serwisu dla Użytkowników 
 • Prowadzenie statystyk (użytkowników, ilości odwiedzin, rodzajów urządzeń, łącze  itp.) 
 • Serwowanie usług multimedialnych 

§6 Cele przetwarzania danych osobowych

 • Dane osobowe dobrowolnie podane przez Użytkowników są przetwarzane w jednym z  następujących celów: 

  • Realizacji usług elektronicznych: 

  o Usługi udostępniania informacji o treści umieszczonych w Serwisie w  serwisach społecznościowych lub innych witrynach. 

  • Komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z Serwisem  oraz ochrony danych 
  • Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora 

  Dane o Użytkownikach gromadzone anonimowo i automatycznie są przetwarzane w  jednym z następujących celów: 

  • Prowadzenie statystyk 
  Zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora

§7 Pliki Cookies Serwisów zewnętrznych

 • Administrator w Serwisie wykorzystuje skrypty javascript i komponenty webowe  partnerów, którzy mogą umieszczać własne pliki cookies na Urządzeniu Użytkownika.  Pamiętaj, że w ustawieniach swojej przeglądarki możesz sam decydować o dozwolonych  plikach cookies jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe. Poniżej  znajduje się lista partnerów lub ich usług zaimplementowanych w Serwisie, mogących  umieszczać pliki cookies:

  • Usługi społecznościowe / łączone: (Rejestracja, Logowanie, udostępnianie treści, komunikacja, itp.) 

  o Facebook 

  o Google+ 

  • Usługi udostępniania treści: 

  o Instagram 

  • Prowadzenie statystyk: 

  o Google Analytics 

  • Usługi inne: 

  o Mapy Google 

  Usługi świadczone przez podmioty trzecie są poza kontrolą Administratora. Podmioty te  mogą w każdej chwili zmienić swoje warunki świadczenia usług, polityki prywatności, cel  przetwarzania danych oraz sposów wykorzystywania plików cookie.

§8 Rodzaje gromadzonych danych

 • Serwis gromadzi dane o Użytkownikach. Cześć danych jest gromadzona automatycznie i  anonimowo, a część danych to dane osobowe podane dobrowolnie przez Użytkowników  w trakcie zapisywania się do poszczególnych usług oferowanych przez Serwis. 

  Dane gromadzone podczas rejestracji: 

  • Imię / nazwisko / pseudonim 
  • Adres e-mail 
  • Numer telefonu 
  • Adres IP (zbierane automatycznie) 

  Dane gromadzone podczas zapisu do usługi Newsletter 

  • Adres e-mail 

  Część danych (bez danych identyfikujących) może być przechowywana w plikach cookies.  Cześć danych (bez danych identyfikujących) może być przekazywana do dostawcy usług  statystycznych.

§9 Dostęp do danych osobowych przez podmioty trzecie

 • Co do zasady jedynym odbiorcą danych osobowych podawanych przez Użytkowników jest  Administrator. Dane gromadzone w ramach świadczonych usług nie są przekazywane ani  odsprzedawane podmiotom trzecim. 

  Dostęp do danych (najczęściej na podstawie Umowy powierzenia przetwarzania danych)  mogą posiadać podmioty, odpowiedzialne za utrzymania infrastruktury i usług  niezbędnych do prowadzenia serwisu tj.:

  • Firmy hostingowe, świadczące usługi hostingu lub usług pokrewnych dla  Administratora 

  Powierzenie przetwarzania danych osobowych – Usługi Hostingu, VPS lub  Serwerów Dedykowanych 

  Administrator w celu prowadzenia serwisu korzysta z usług zewnętrznego dostawcy  hostingu, VPS lub Serwerów Dedykowanych – LH Sp. z o.o.

Made&Care by Politowski